Podstawowe informacje

Placówka jest czynna 10 godzin dziennie od godz.6.30 do godz. 16.30, z możliwością zmian w zależności od potrzeb rodziców. Podstawą działalności placówki jest „Statut Przedszkola publicznego nr 1 w Brzegu".   

Obecnie poziom organizacyjny stanowi pięć oddziałów; Maleństwa 3latki, Króliczki 4latki, Prosiaczki 4,5latki, Tygryski 5,6latki, Kubusie 6 latki, do każdej z grup zapisanych jest maksymalnie 25 wychowanków o zbliżonym wieku oraz podobnych zdolnościach i zainteresowaniach.

Od poniedziałku do piątku zapewnia się dzieciom, w godzinach od 9.00-14.00, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W BRZEGU

 Wzór „Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola”

    Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu poza w/w godzinami, reguluje aktualna uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg Opłatę za korzystanie z posiłków regulują „Zasady korzystania ze stołówki w PP-1 ” ustalone przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami. Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców jest ustalana na pierwszym w roku szkolnym zebraniu organizacyjnym. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat przez rodziców określa aktualna uchwała Rady Rodziców.

    Opiekę nad dziećmi sprawuje doświadczona, sympatyczna i w pełni wykwalifikowana kadra. Obecnie w placówce zatrudnionych jest na stałe 5 nauczycieli kontraktowych, 3 dyplomowanych oraz w niepełnym wymiarze godzin nauczyciel katecheta, logopeda oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, programowania, szachów i logo rytmiki.

     Dyrektor jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Cały personel w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej wykazuje zaangażowanie, wprowadza ciekawe rozwiązania edukacyjne i stale zwiększa efektywność w pracy z małym dzieckiem. Nauczyciele i dyrektor przedszkola otrzymują nagrody za dotychczasowe osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

     Przedszkole uczestniczy w życiu najbliższego otoczenia. Współpracujemy z rodzicami i innymi partnerami : urząd miejski, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, straż miejska, miejska biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, PCK, szkoła muzyczna, ośrodek sportu i rekreacji, powiatowa stacja sanitarna, wojsko, policja, straż pożarna, inne przedszkola i szkoły podstawowe.

   Placówka tworzy optymalne warunki rozwoju dzieci, osiągając wysoką jakość edukacji przedszkolnej. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu obdarzone są szczególną uwagą, akceptacją i wzrastają w atmosferze wzajemnej wrażliwości i życzliwości.

Powrot 1

Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.