Podstawowe informacje

Placówka jest czynna 10 godzin dziennie od godz.6.30 do godz. 16.30, z możliwością zmian w zależności od potrzeb rodziców. Podstawą działalności placówki jest „Statut Przedszkola publicznego nr 1 w Brzegu".   

Obecnie poziom organizacyjny stanowi pięć oddziałów; Maleństwa 3latki, Króliczki 4latki, Prosiaczki 4,5latki, Tygryski 5,6latki, Kubusie 6 latki, do każdej z grup zapisanych jest maksymalnie 25 wychowanków o zbliżonym wieku oraz podobnych zdolnościach i zainteresowaniach.

Od poniedziałku do piątku zapewnia się dzieciom, w godzinach od 9.00-14.00, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W BRZEGU

 Wzór „Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola”

    Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu poza w/w godzinami, reguluje aktualna uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg Opłatę za korzystanie z posiłków regulują „Zasady korzystania ze stołówki w PP-1 ” ustalone przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami. Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców jest ustalana na pierwszym w roku szkolnym zebraniu organizacyjnym. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat przez rodziców określa aktualna uchwała Rady Rodziców.

    Opiekę nad dziećmi sprawuje doświadczona, sympatyczna i w pełni wykwalifikowana kadra. Obecnie w placówce zatrudnionych jest na stałe 5 nauczycieli kontraktowych, 3 dyplomowanych oraz w niepełnym wymiarze godzin nauczyciel katecheta, logopeda oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, programowania, szachów i logo rytmiki.

     Dyrektor jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Cały personel w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej wykazuje zaangażowanie, wprowadza ciekawe rozwiązania edukacyjne i stale zwiększa efektywność w pracy z małym dzieckiem. Nauczyciele i dyrektor przedszkola otrzymują nagrody za dotychczasowe osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

     Przedszkole uczestniczy w życiu najbliższego otoczenia. Współpracujemy z rodzicami i innymi partnerami : urząd miejski, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, straż miejska, miejska biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, PCK, szkoła muzyczna, ośrodek sportu i rekreacji, powiatowa stacja sanitarna, wojsko, policja, straż pożarna, inne przedszkola i szkoły podstawowe.

   Placówka tworzy optymalne warunki rozwoju dzieci, osiągając wysoką jakość edukacji przedszkolnej. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu obdarzone są szczególną uwagą, akceptacją i wzrastają w atmosferze wzajemnej wrażliwości i życzliwości.

Powrot 1

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W BRZEGU

RADA RODZICÓW PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 1996 r., nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458). Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2009 r., 8 czerwca 2009 r., 1 stycznia 2010, 1 września 2011, 1 września 2012, 1 września 2018.
 3. Rozporządzenia MENiS z dnia 21.05.2001 r. (DzU nr 61/2001, poz. 96 ) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 4. Rozporządzenie  MEN z dnia 09.02.2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35 poz. 222 ) z póź. zm.;
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2001 r.( DzU nr 98 , poz 1066, zm. 2001 r. nr 131 , poz 1459 ) w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela , trybu oraz sposobu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powołania zespołu oceniającego. 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rada rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

§2.

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Celem działania rady rodziców jest współpraca z dyrektorem przedszkola oraz radą pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki.
 2. W skład rady rodziców wchodzi 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Zadaniem rady rodziców jest:
 • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców;
 • podejmowanie działalności na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola na działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

§3.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli;
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci nauczycieli i rodziców;
 • wychowania przedszkola;

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.    

 • Zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowych, planu finansowego, warunków pracy przedszkola itp.
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
 • Ustalanie z dyrektorem przedszkola wysokości dziennej stawki żywieniowej w oparciu
  o odrębne przepisy.
 • Pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog itp.
 • Podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizację statutowych funkcji przedszkola.
 • Delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
 • Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.

§4.

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA

CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory do rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, które musi się odbyć na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym nie później niż do 31 października.
 2. Kandydują w wyborach rodzice, którzy wyrazili ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydatów na członków rady rodziców zgłaszają sami rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.
 4. Uprawniony do głosowania jest jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 5. Liczba kandydatów do rady rodziców nie może być mniejsza niż 9, a większa niż 15 osób. 

§5.

TRYB RZEPROWADZANIA WYBORÓW

 1. Każdy rodzic obecny na zebraniu otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosuje się na 7 kandydatów.
 3. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Komisja wyborcza składa się z 1 przedstawiciela nauczycieli i 1 z rodziców nie będących kandydatami.
 5. Ustala się następujący porządek obrad zebrania wyborczego rady rodziców:
  • wybór komisji wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne. W przypadku nie ustalenia składu komisji wyborczej funkcje przewodniczącego komisji pełni nauczyciel - wychowawca, który wyznacza spośród rodziców 1 członka, spośród nie kandydujących do rady rodziców;
  • ustalenie przez komisję wyborczą listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyborów;
  • wybory są prawomocne przy zwykłej większości głosów co najmniej połowy uprawnionych rodziców;
  • przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą;
  • głosowanie tajne;
 6. W skład rady rodziców wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
  1. Nowo wybrani przedstawiciele mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.
  2. Na pierwszym zebraniu rady rodziców wybierany jest przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna składająca się z trzech osób.
  3. Rada rodziców działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
  4. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący oraz reprezentuje radę we wszystkich kontaktach na zewnątrz przedszkola.
  5. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
   1. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady;
   2. propozycji członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora przedszkola.
 7. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:
 8. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców;
 9. odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

§7.

ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  • kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
  • współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy;
  • zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
  • kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
  • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
  • przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 2. Zadania zastępcy przewodniczącego rady rodziców:
  • zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  • wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.
 3. Zadania skarbnika rady rodziców:
  • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady;
  • prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu;
  • sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
 4. Zadanie sekretarza rady jest:
  • Prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń rady, w szczególności: przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom obrad;
  • prowadzenie korespondencji rady z rodzicami;
  • obwieszczanie stosownych uchwał rady.
 5. Zadania komisji rewizyjnej rady rodziców:
  • dokonywanie raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu w kasie;
  • składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców. 

§8.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINASOWEJ RADY

 1. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rodzice mogą wpłacać ustaloną składkę raz w miesiącu, w jednej lub dwu ratach.
 5. Pieniądze przyjmowane są według zbiorczych list grupowych i wpłacane na rachunek bankowy Rady Rodziców nr 81 8863 0009 2000 0021 8551 0001.
 6. Rada rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
 7. Fundusze rady rodziców przeznaczone są na upominki, dopłaty do imprez okolicznościowych, teatrzyków, koncertów, wycieczek oraz na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkola.
 8. Rada rodziców upoważnia skarbnika oraz dyrektora przedszkola do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków. Wysokość kwoty jaką w razie potrzeby może dysponować dyrektor jest ustalana na początku każdego roku szkolnego.

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, rozpoczyna się i kończy po upływie dnia, w którym odbyło się pierwsze w danym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców.
 3. Przewodniczący rady rodziców lub osoba upoważniona przekazuje przewodniczącemu nowej rady rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością rady rodziców.
 4. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków rady.
 5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady rodziców.
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.
 7. Zebrania rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 8. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków rady pedagogicznej.
 9. Zebrania rady rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym lub ręcznym.
 10. Protokół z posiedzenia rady rodziców sporządza sekretarz lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

§10.

 1. Traci moc obowiązujący dotąd Regulamin Rady Rodziców z dnia
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009r.
 3. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

                                                                   Podpisy członków Rady Rodziców

 1. _________________________
 2. _________________________
 3. _________________________
 4. _________________________
 5. _________________________
 6. _________________________
 7. _________________________

Brzeg dnia 30 października 2009

Powrot 1

Koncepcja

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego z dn. 23.12.2008 r. i Statucie Przedszkola uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2007r. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324), wnioskach z działań edukacyjnych, programach wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w poszczególnych grupach i Konwencji Praw Dziecka.

Przedszkole Nr 1 zlokalizowane jest w centrum miasta Brzegu, w pobliżu Parku Centralnego przy ul. Jana Pawła II 7. Mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. 

Organem prowadzącym placówkę jest Rada Miasta Brzegu. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. Od 1997 r. dyrektorem Przedszkola Nr 1 w Brzegu jest mgr Marzena Augustyn.

Budynek, w którym mieści się przedszkole został ponad 60 lat temu zaadoptowany dla potrzeb i celów edukacji przedszkolnej. Posiada przyległy, przestrzenny ogród, który jednocześnie osłonięty jest od nadmiaru słońca koronami pięknych drzew i krzewów. Teren przedszkolnego ogrodu z trawiastą nawierzchnią, wyposażony jest w urządzenia do zabaw, piaskownice i altanki. Każda z grup wiekowych posiada swój ogród do zajęć i zabaw z dostosowanymi do wieku urządzeniami posiadającymi atesty. Budynek przedszkola i przylegające do niego ogrody znajdują się na terenie ogrodzonym.

Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, widne, bezpieczne, funkcjonalne, dobrze wyposażone i estetyczne, a także co istotne - dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie pomieszczenia z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, są urządzone zgodnie z potrzebami. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie. Jest w nich to, co konieczne, a różne możliwości psychoruchowe, potrzeby, różnice w poziomie rozwoju umysłowego i fizycznego, odmienne wymagania programowe sugerują o „inności” ich zagospodarowania.

Do przedszkola co roku uczęszcza około 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od wielu już lat liczba chętnych dzieci jest większa niż liczba miejsc. Dzieci zorganizowane są w 4 grupach zróżnicowanych pod względem wieku:

•          Maluchy - MALEŃSTWA                           (3 latki)

•          Młodsze średniaki – KRÓLICZKI        (4-latki)

•          Średniaki - TYGRYSKI                              (5-latki)

•          Starszaki  - KUBUSIE                                 (6-latki)

100% dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola jest mieszkańcami miasta Brzegu. Rodzice są klientami wymagającymi, oczekującymi od placówki szerokiego zakresu działań wychowawczo - opiekuńczych.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, religia - organizowane są w takich godzinach, że nie kolidują z zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi przewidzianymi w podstawie programowej. Stanowią wypadkową oferty placówki i wyboru rodziców.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

•          Co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,

•          Co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się,

•          2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,

•          Najwyżej 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne.

W pobliżu przedszkola usytuowana jest szkoła podstawowa, do której po ukończeniu przedszkola trafia większość wychowanków. Daje to szansę na systematyczne badanie ich losów i odpowiednie doskonalenie oraz modyfikowanie oferty placówki.

Przedszkole zatrudnia:

•          8 nauczycielek (w tym dyrektor),

•          12 pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:

•          wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

Aktualnie z kadry zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy mamy 3 nauczycielki dyplomowane, 2 nauczycielki mianowane i 3 nauczycielki kontraktowe. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach.

Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:

•          nauki religii,

•          logopedii,

•          gimnastyki korekcyjnej,

•          języka angielskiego,

BAZA PRZEDSZKOLA

•          Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne, atestowane meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia dla nich pomocy, 2 łazienki.

•          Salę do zajęć ruchowo-artystycznych, ze sprzętem i urządzeniami do zabaw rytmicznych, ruchowych i gimnastyki korekcyjnej. W sali tej znajduje się również sprzęt audio - wideo.

•          Małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

•          Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

PRZEDSZKOLE POSIADA POLSKI CERTYFIKAT JAKO

„PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE” IM.IRENY DZIEŻGOWSKIEJ

I. Strategia rozwoju placówki:

• Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Nasza wizja: „Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców.”

Mocne strony przedszkola:
• Atrakcyjna oferta edukacyjna.
• Autorskie programy pracy.
• Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
• Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.
• Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo).
• Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
• Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
• Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

Słabe strony przedszkola:

•    Pozyskiwanie funduszy i środków zewnętrznych.

•    Opracowywanie i wdrażanie innowacji i programów autorskich.

•    Malowanie wewnątrz budynku i remont łazienek dla dzieci

•    Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

•    Specjalistyczna opieka zdrowotna i psychologiczno – pedagogiczna dzieci.

•    Ogród przedszkolny - wyposażenie.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

II. Diagnoza
Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

1. Zadania :
1.1 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
1.2 Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań prozdrowotnych i proekologicznych.

2. Cele :
2.1 Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
2.2 Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
2.3 Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
2.4 Stymulowanie kreatywnej postawy oraz postawy prozdrowotnej i proekologicznej
2.5 Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
2.6 Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
2.7 Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
2.8 Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

3. Nasz priorytet:

„Wychowanie świadomego, ekologicznie odpowiedzialnego, samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.”

METODY PRACY Z DZIECKIEM

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności jaką jest zabawa. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

•          metoda prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,

•          ruch rozwijający Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji,

•          drama - uczy poprzez osobiste doświadczenie – uczestnictwo lub obserwowanie scenek. Rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy,

•          gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana - improwizacja rytmu i wyobraźni

•          metoda Carla Orfa,

•          pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność,

•          gimnastyka mózgu Paula Dennisona – to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

•          aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss.

•          techniki relaksacyjne, parateatralne, bajkoterapia.

•          Metoda Dobrego Startu – metoda słuchowo – wzrokowo - ruchowa, w której ważną role odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki) – poznawanie wielozmysłowe.

FORMY PRACY

•          praca indywidualna,

•          praca w małych zespołach,

•          praca z całą grupą,

•          spotkania adaptacyjne (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami).

REGUŁY PRACY Z DZIECKIEM

•          jednolity system motywacyjny,

•          reguły dla rodziców (ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel),

•          rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

CODZIENNE PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ UWZGLĘDNIA:

•          nasze cele wychowania i nauczania,

•          działania zorientowane na dziecko,

•          aktualne pory roku,

•          święta i uroczystości,

•          tradycje przedszkola.

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka

- wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola

- uzyskują pomoc specjalistów

- czynnie uczestniczą w życiu przedszkola

- są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej zarządzaniu placówką

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- są aktywni i twórczy

- aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki

- tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola

- doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach

- pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola

- monitorują efektywność własnej pracy

- dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

- podnoszą kwalifikacje zawodowe

- prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

GŁÓWNE FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

•          Zajęcia adaptacyjne.

•          Prowadzenie kącika dla rodziców.

•          Eksponowanie na tablicy ogłoszeń zadań dydaktyczno – wychowawczych, wierszy, piosenek.

•          Eksponowanie prac plastycznych dzieci.

•          Organizowanie i prowadzenie zebrań ogólnych, grupowych z rodzicami i Radą Rodziców.

•          Prowadzenie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców.

•          Utrzymywanie kontaktów indywidualnych.

•          Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek surowców wtórnych.

•          Prowadzenie strony internetowej.

•          Angażowanie w pracę na rzecz przedszkola i grupy.

•          Włączanie w organizację wycieczek, konkursów, uroczystości i imprez.

•          Zapraszanie rodziców w charakterze gości na uroczystości przedszkolne.

Podczas zebrań grupowych organizowanych na początku roku szkolnego zapoznajemy rodziców z rozkładem dnia w przedszkolu, z tygodniowym planem zajęć, metodami pracy z dziećmi. Zapraszając rodziców na zajęcia otwarte chcemy pokazać, w jaki sposób realizujemy konkretne zadania. Zapoznajemy z celami, stosowanymi metodami oraz oczekiwanymi osiągnięciami dzieci. Informujemy rodziców o wszystkich zajęciach organizowanych poza przedszkolem – wycieczki, udział w imprezach itp.

Systematycznie prezentujemy wytwory plastyczne dzieci na wystawie w holu przedszkola oraz w salach. Okazjonalnie urządzamy wystawki tematyczne zgodnie z zadaniami zawartymi w rocznym planie pracy.

Prace dzieci gromadzimy w teczkach indywidualnych. Teczki z pracami, karty ćwiczeń są udostępniane rodzicom w czasie zebrań grupowych oraz podczas kontaktów indywidualnych.

Osiągnięcia i umiejętności dzieci prezentujemy też podczas uroczystości przedszkolnych. Informacje o uroczystościach, zajęciach otwartych oraz innych, ciekawych wydarzeniach przedszkolnych umieszczamy na stronie internetowej przedszkola. Prowadzimy też tradycyjną kronikę przedszkolną.

PARTNERZY ZEWNĘTRZNI:

Brzeskie Centrum Kultury

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

- Przedszkole Nr 10 oraz pozostałe przedszkola i szkoły w zakresie organizacji imprez

- Biblioteka Miejska

- Galeria Sztuki przy BCK

- Zamek Piastów Śląskich

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Policja, Wojsko

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

- Firma Cadbury- Kraft-Fouds

- Biuro Oświaty

- Biuro Ochrony Środowiska

- Media lokalne

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole jest placówką w której świetnie czują się dzieci, na uwagę i zrozumienie mogą liczyć rodzice, zgodnie i sumiennie pracują pracownicy administracyjno – obsługowi, zaś nauczyciele odnoszą pełną satysfakcję z efektów swojej pracy.

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Posiadamy swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń m. in.: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka oraz Wieczór Kolęd, bal karnawałowy, spotkanie z Babcią i Dziadkiem, powitanie wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola.

Uczestniczymy w konkursach, festiwalach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, a także gadżety, m.in. koszulki z logo, foldery. Dbamy o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, upowszechniamy informacje o przedszkolu.

Chcemy w ten sposób stworzyć wizerunek przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom, do którego każdy chciałby posłać swoje dziecko.

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, pomaga osiągnąć gotowość szkolną.

Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą, stoimy na straży praw dziecka, budujemy jego system wartości i kształtujemy tożsamość.

Stosujemy aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym, rozwijamy umiejętności dziecka, wyzwalamy jego samodzielność i aktywność.

Zapewniamy wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka, rozbudzamy jego inwencję twórczą.

Aktywnie wspieramy rodzinę w procesie wychowania, staramy się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka.

Mamy bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.

Szanujemy decyzje dziecka przy dokonywaniu wyborów, uczymy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji.

Jesteśmy otwarci na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.

Angażujemy się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

Działamy na terenie Miasta Brzegu.

Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.

Istniejemy, by przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszym życiu, wyposażając je w system wartości uniwersalnych.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy by wychowanek przedszkola był samodzielny, twórczy, otwarty, na kontakty z innymi, dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie przyrodnicze. Umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych.

Powrot 1

Podstawa programowa

Z dniem 1 września 2017 r. weszło w życie :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1 obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla:

 • przedszkoli,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
 • innych form wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa:

 • zadania wychowania przedszkolnego w zakresie opieki, nauczania i wychowania oraz
 • efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

1) fizycznego,

2) emocjonalnego,

3) społecznego,

4) poznawczego.

Treść podstawy programowej

Powrot 1

Oferta programowa

ZESTAW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1

W BRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.P

NAZWA PROGRAMU

NAZWA GRUPY

AUTOR

DATA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU

NUMER

DOPUSZCZENIA

1

"Program wychowania przedszkolnego – Drużyna Marzeń"

MALEŃSTWA

KRÓLICZKI

PROSIACZKI

TYGRYSKI

KUBUSIE

Jolanta Wasilewska

8.09.2022

PP1/411/1/2022

PROGRAMY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

1

"Logopedia – Kraina mowy"

Program terapii logopedycznej

Karolina Hałat

8.09.2022

PP1/411/2/2022

2

"Logorytmika dla smyka"

KUBUSIE

Karolina Hałat

8.09.2022

PP1/411/3/2022

3

"Kreatywność fajna sprawa dla przedszkolaka to zabawa"

KRÓLICZKI

PROSIACZKI

TYGRYSKI

KUBUSIE

Marta Bruś

8.09.2022

PP1/411/4/2022

4

"Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych – Pearson Central Europe"

MALEŃSTWA

KRÓLICZKI

PROSIACZKI

TYGRYSKI

KUBUSIE

Mariola Boarcka

Dorota Łoś

8.09.2022

PP1/411/5/2022

Powrot 1

Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.